Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Ladislav Gulyás, so sídlom Hviezdoslavova 527/61, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 46153331, DIČ: 1077311873, kontaktné údaje: tel. č.: 0911 463 692, email: ladislav.gulyas@ladislavgulyas.sk, (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ") v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako "zákon o OOÚ") zdeľuje dotknutej osobe nasledovné informácie.

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Meno: Ladislav Gulyás

Sídlo: Hviezdoslavova 527/61, 925 21 Sládkovičovo

IČO: 46153331

DIČ: 1077311873

kontaktné údaje: tel. č.: 0911 463 692

e- mail: ladislav.gulyas@ladislavgulyas.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Spätné kontaktovanie zadávateľa otázky a zaslanie odpovede na zadanú otázku

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden účel

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov spoločnosť Webnode Centrála:Webnode AG, Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

Identifikačné číslo: CH-170.3.036.124-0
Obchodný register: Handelsregister Kanton Zürich, Schöntalstrasse 5, Postfach, 8022 Zürich
Vývoj a prevádzka: Webnode CZ s.r.o., Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká republika

Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

Ladislav Gulyás, Hviezdoslavova 527/61, 925 21 Sládkovičovo

4. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame po dobu, ktorý je nevyhnutá, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu. Ide maximálne o 30 dní. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje zmazané.

5. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

6. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

  • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

  • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

  • na odvolanie súhlasu,

Ako dotknutá osoba nás môžete kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných Vašich osobných údajov, a to prostredníctvom tlačidla "Zrušiť súhlas pre kontaktné účely" alebo na e-mailovú adresu ladislav.gulyas@ladislavgulyas.sk.

  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

  • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

  • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: ladislav.gulyas@ladislavgulyas.sk alebo na tel. č.: 0911 463 692, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.